İZLANDACA TERCÜME

İZLANDACA Çeviri (Yazılı Tercüme) Hizmetleri

Ostim Tercüme in sundu?u ?ZLANDACA çeviri hizmetleri çe?itli ihtiyaçlara ve farkl? bütçelere hitap edebilecek ?ekilde çe?itlilik göstermektedir. Aralar?ndaki temel farklar a?a??da k?saca özetlenmi?tir.

İZLANDACA Günlük Çeviri (Tasdiksiz Çeviri)

?ZLANDACA – Türkçe – ?ZLANDACA matbu belge ve (bilgisayar kelime i?lem dosyalar? dahil) doküman çevirisi: h?zl?, ekonomik ve hatas?z. Dizgi, lokalizasyon, teknik uzmanl?k vs. gerektirmeyen metinler için ideal çeviri çözümüdür.

İZLANDACA Yeminli Tercüme (Noter Tasdikli Çeviri)

?ZLANDACA – Türkçe veya Türkçe – ?ZLANDACA noter tasdikli yeminli tercüme hizmetimiz: h?zl?, ekonomik ve resmi. Devlet dairelerine sunulacak belgeler, ihale evrak?, ithalat ihracat belgeleri, vize ba?vurular?, ve benzeri resmi evrak içindir.

İZLANDACA Uzmanlık Çevirisi (Teknik, Hukuki, Tıbbi Tercüme)

Medikal Çeviri, Mühendislik Çevirisi, Hukuki Çeviri ve benzerleri gibi teknik içerikli belge ve raporlar?n bran? e?itimi alm?? profesyonellerce ?ZLANDACAya çevrilmesidir. Ostim Tercüme çok geni? bir mütercim tercüman portföyüne sahip oldu?undan hemen her bran?tan uzmanl?k çevirisi hizmeti verebilmektedir.

İZLANDACA Anadile Çeviri (Anadile Tercüme)

Yurtd???nda yay?nlanacak bir reklam kampanyan?z?ngazete haberinin, firma tan?t?m?n?n veya makale ya daraporunuzun bir Arap mütercim taraf?ndan do?rudan ?ZLANDACAya çevrilmesi i?lemidir. Mütercim çeviriyi kendi anadiline yapt???ndan Anadile Çeviri her Ostim Tercüme hizmetinin sahip oldu?u dilbilgisi aç?s?ndan hatas?zl?k ve içerik yönünden eksiksizlik özelliklerine ek olarak, daha ak?c? bir anlat?m ve alt metin gibi daha ince detaylar üzerinde kontrol imkan? sunmaktad?r.

İZLANDACA Çapraz Çeviri

?ZLANDACA bir metnin Türkçe üzerinden ba?ka bir dile çevrilmesi hizmetidir (örne?in ?ZLANDACA – Türkçe ard?ndan da Türkçe – ?ngilizce gibi). Bu genellikle Türkiye’de noter tasdiki yapt?r?lacak dokümanlar için yasal bir zorunluluk gere?i tercih edilebilmektedir. Bu tür metinler iki kere çevrildiklerinden di?er çeviri seçeneklerine k?yasla bir tak?m anlam kaymalar? ve eksiklere gebedir. Ostim Tercüme s?k? kalite kontrolleri ile bu tür anlam kaymalar? ve eksikleri en aza indirgemektedir.

İZLANDACA Tercüme (Sözlü)

Ostim Tercüme ?ZLANDACA – Türkçe ard?l çeviri (sözlü çeviri) hizmetleri de sunmaktad?r. Ayr?ca, ?ZLANDACA ile di?er diller aras?nda tercüme hizmeti de sunabiliyoruz. Ostim Tercüme tercümanlar? profesyonel görünümleri, dil uzmanl?klar? ve sektör bilgileri ile kurulu?unuzu k?sa bir süreyle de olsa, en iyi ?ekilde temsil edecektir.

İZLANDACA Masaüstü Yayıncılık

Ostim Tercüme font sorunlar?n?n, dizgi hatalar?n?n, sa?a / sola yaslanmayan, büyüklü?ü ayarlanamayan, söz dinlemeyen metinlerin i? hayat?n?za katt??? strese son diyor. ?ZLANDACA Masaüstü Yay?nc?l?k hizmetlerimiz kapsam?nda dizgi bir ?ZLANDACA dil uzman?m?z taraf?ndan yap?l?yor, son ç?kt? ?ZLANDACA dil uzman?m?z taraf?ndan kontrol edilerek hatas?z ?ekilde size ula?t?r?l?yor (evet, diledi?iniz formatta: InDesign, Quark Xpress, Freehand, Acrobat da dahil, hemen her formatta).